logotype
deco

img1
img2
img3
img4

REGULAMIN

§ 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu dzienprzedszkolaka.com.pl, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków zerejestrowanych użytkowników dzienprzedszkolaka.com.pl.

§2. dzienprzedszkolaka.com.pl jest portalem udostępniającym swoim użytkownikom materiały dotyczące Dnia Przedszkolaka w tym utwór "Dzień Przedszkolaka", którego jest właścicielem, oraz sprawozdania z Dnia Przedszkolaka obchodzonego przez użytkowników portalu

§ 3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin określający w szczególności warunki uczestnictwa na dzienprzedszkolaka.com.pl, prawa i obowiązki Studia Nagrań MEGAFON oraz Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady ochrony danych osobowych, jak również zasady określające zakres odpowiedzialności Studia z tytułu świadczenia usług,
2) Studio - należy przez to rozumieć Studio Nagrań MEGAFON z siedzibą przy ul. Porzeczkowa 10, 62-571 Stare Miasto, wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem ewidencyjnym 1831, NIP 665-254-54-38 ,
3) dzienprzedszkolaka.com.pl - należy przez to rozumieć serwis internetowy znajdujący się pod adresem http://dzienprzedszkolaka.com.pl, którego jedynym właścicielem jest Studio Nagrań MEGAFON
4) Administratorze - należy przez to rozumieć osobę upoważnioną przez Studio Nagrań MEGAFON, która odpowiada za prowadzenie dzienprzedszkolaka.com.pl, w szczególności za obsługę i pomoc techniczną dla użytkowników oraz pilnowanie przestrzegania przepisów przez użytkowników
5) Moderatorze - należy przez to rozumieć osobę upoważnioną przez Studio Nagrań MEGAFON, która odpowiaca za prowadzenie dzienprzedszkolaka.com.pl, w szczególności za zamieszczanie na nim informacji oraz pilnowanie przestrzegania przepisów przez użytkowników.
6) Użytkowniku - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która za sprawą przejścia procesu rejestracji oraz akceptacji Regulaminu otrzymuje dostęp do usług oferowanych przez Studio w ramach serwisu dzienprzedszkolaka.com.pl
7) Profilu - należy przez to rozumieć miejsce w serwisie dzienprzedszkolaka.com.pl, gdzie znajduje się zbiór informacji o Użytkowniku, zamieszczony na warunkach określonych w Regulaminie (w tym dane osobowe)
8) Koncie - należy przez to rozumieć istniejący w bazie danych dzienprzedszkolaka.com.pl wpis, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem, z którego wynikają: możliwość dostępu do usług po podaniu loginu oraz hasła, możliwość modyfikacji ustawień Konta, możliwość modyfikacji danych opublikowanych w Profilu,

§ 4. Użytkownikiem dzienprzedszkolaka.com.pl może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo
2) uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

§ 5. Rejestracja Konta:
1) Rejestrując Konto Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
2) W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego zawiadomienia Administratora lub Moderatora o cofnięciu zgody, a tym samym złożenia wniosku o likwidację Konta.

§ 6. Zawieranie i rozwiązywanie Umowy
1) Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Użytkowników korzystania z usług świadczonych przez Studio w ramach dzienprzedszkolaka.com.pl. Rozpoczęciem korzystania z usług jest wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego. Usługi, o których mowa w umowie, świadczone są wyłącznie zarejestrowanym Użytkownikom, którzy poprawie zalogują się na swoje Konto.
2) Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
3) Każda ze stron może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.
4) Studio rozwiązuje Umowę poprzez zlikwidowanie Konta Użytkownika przez Administratora lub Moderatora.
5) Użytkownik rozwiązuje Umowę poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta Administratorowi lub Moderatorowi.
6) W przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Administratorowi lub Moderatorowi zgodnie z § 6 ust. 5, rozwiązanie Umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 72 godziny.

§ 6a. Studio zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla dzienprzedszkolaka.com.pl

§ 7. Opłaty
1) Dostęp do większości usług dzienprzedszkolaka.com.pl jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za dokonanie rejestracji oraz publikowanie informacji o Użytkowniku w Profilu.
2) Studio zastrzega sobie prawo wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach dzienprzedszkolaka.com.pl. Studio zobowiązuje się poinformować o zmianach odpowiednio wcześniej.
3) Użytkownik nie może zostać zobowiązany do uiszczenia opłaty za usługę, na której odpłatne otrzymywanie nie wyraził zgody.

§ 8. Studio zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji sposobu działania, narzędzi oraz usług dzienprzedszkolaka.com.pl, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do dzienprzedszkolaka.com.pl oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z serwisem. Z tytułu wskazanych działań użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia względem Studio.

§ 8a. Użytkownik udziela Studio prawa do wyświetlania mu materiałów o charakterze oferty handlowej, a także przesyłania takich materiałów i ogłoszeń na jego skrzynkę pocztową.

§ 9. dzienprzedszkolaka.com.pl ma charakter zasadniczo otwarty. Podane przez Użytkownika informacje zamieszczone w Profilu Użytkownika są dostępne (poza adresem e-mail warunkującym poprawną identyfikację Użytkownika) dla innych Użytkowników, po prawidłowym ich zalogowaniu. Podstawowe informacje o Użytkowniku (tj. imię i nazwisko) są dostępne dla osób korzystających z sieci internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.

§ 9a. Dane Użytkownika podane przez niego podczas składania zamówienia na wybraną usługę oferowaną przez Studio za pośrednictwem dzienprzedszkolaka.com.pl są niezbędne do zrealizowania tego zamówienia i nie są podawane do publicznej wiadomości. Dane te są przetwarzane wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej, a także (jeśli dotyczy) w celu organizacji i przebiegu usługi, na którą Użytkownik złożył zamówienie. Niepodanie wymaganych danych podczas składania zamówienia blokuje możliwość złożenia zamówienia i skorzystania z usługi.

§ 9b. dzienprzedszkolaka.com.pl jest kompatybilny z najpopularniejszymi przeglądarkami internetowymi.

§ 10. Aby korzystać z bezpłatnych usług świadczonych przez Studio w ramach dzienprzedszkolaka.com.pl, konieczne jest założenie Konta. Konto zakłada się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego - podanie danych obowiązkowych (tj. imię i nazwisko oraz adres e-mail) zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, a także aktywowanie konta za pomocą linku przesłanego na adres e-mail. Adres e-mail nie jest podawany do wiadomości innym Użytkownikom.

§ 11. Usługi określone w § 2. świadczone są między innymi poprzez:
1) udostępnienie Użytkownikowi możliwości tworzenia publicznie dostępnego Profilu,
2) udostępnienie Użytkownikowi możliwości pobrania utworu "Dzień Przedszkolaka".

§ 12. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza dostępnego pod adresem http://dzienprzedszkolaka.com.pl/index.php?option=com_alpharegistration&view=register&Itemid=92

§ 13. Prawidłowe wypełnienie formularza wiąże się z podaniem następujących danych: imienia, nazwy użytkownika, adresu e-mail oraz hasła. Dane należy wprowadzać w polach profilu do tego przeznaczonych. Pola mogą zawierać tylko te dane, do których zostały przeznaczone. W przypadku usunięcia tych danych użytkownik traci możliwość korzystania z serwisu.

§ 14. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizowania danych w swoim Profilu.

§ 15. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, Administrator lub Moderator ma prawo:
1) wezwać Użytkownika do natychmiastowego poprawienia nieprawidłowości
2) zablokować Konto Użytkownika do wyjaśnienia sprawy,
3) skasować Konto Użytkownika w trybie określonym w § 6. ust. 3 i 4.

§ 16. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Administrator lub Moderator może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.

§ 17. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w dzienprzedszkoaka.com.pl. Studio przetwarza dane Użytkownika zgodnie z polityką ochrony prywatności określoną w niniejszym regulaminie oraz zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

§ 18. Dokonanie rejestracji na dzienprzedszkoaka.com.pl, skutkującej założenie Konta, możliwe jest wobec Użytkownika, który:
1) zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu,
2) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz na ich prezentację (zgodnie z postanowieniami Regulaminu określonych w § 9) w Profilu,
3) wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe komunikatów systemowych, w tym powiadomień o nowych wiadomościach i zaproszeniach w skrzynce dzienprzedszkoaka.com.pl, przerwach technicznych w działaniu dzienprzedszkoaka.com.pl, zmianach w Regulaminie oraz o usługach i produktach będących w ofercie Studio
4) wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Studio lub osób trzecich droga elektroniczną
5) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Studio danych osobowych w celach statystycznych i marketingowych, wyłącznie na potrzeby Studio.

§ 19. Zabrania się udostępniania swojego Konta innym podmiotom.

§ 20. Zabrania się korzystania z Kont należących do innych podmiotów.

§ 21. Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego Konta.

§ 22. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest Studio Nagrań MEGAFON z siedzibą przy ul. Porzeczkowa 10, 62-571 Stare Miasto, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem ewidencyjnym 1831, NIP 665-254-54-38

§ 23. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

§ 24. Studio przetwarza dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określonych niniejszym Regulaminem. W tym celu wykorzystywane są dane osobowe, które zostają określone w udostępnionym Użytkownikowi formularzu rejestracyjnym (imię, nazwa użytkownika, adres e-mail), zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204). Dane mogą być udostępnione wyłącznie organom władzy publicznej upoważnionym do dostępu do danych na podstawie właściwych przepisów prawa.

§ 25. Za zgodą Użytkownika, wyrażoną podczas procesu Rejestracji, Studio przetwarza jego dane w zakresie szerszym, niż jest to niezbędne przy rejestracji Użytkownika. Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie dzienprzedszkoaka.com.pl, a także mogą być przetwarzane przez Studio w celach statystycznych i marketingowych.

§ 25a. Studio zastrzega sobie prawo przesyłania Użytkownikom (tj. osobom, których danych posiada i które zgodziły się z Polityką Ochrony Prywatności), niezapowiedzianych wiadomości odnoszących się bezpośrednio do dzienprzedszkoaka.com.pl (np. zmiany, komunikaty techniczne), mających charakter listów niekomercyjnych (życzenia, komentarze osobiste), związanych z działalnością, usługami lub produktami oferowanymi przez Studio, a także mających charakter komercyjny, opłaconych przez klientów Studio.

§ 25b. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych dzienprzedszkoaka.com.pl. Informacje komercyjne przekazywane są Użytkownikom po  uprzednim zaakceptowaniu ich treści przez Studio, a objętość ich oraz częstotliwość przesyłania ograniczone są do minimum.

§ 26. Dane osobowe inne niż wskazane w § 24 przetwarzane są przez Użytkownika wyłącznie na życzenie i za zgodą Użytkownika, który samodzielnie decyduje jakiego rodzaju dane zostaną zamieszczone w dzienprzedszkoaka.com.pl. Dane te są przetwarzane przez Studio wyłącznie w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie (§ 25), w szczególności nie są one przekazywane osobom trzecim w sposób inny niż na żądanie Użytkownika.

§ 26a. Dane Użytkownika podane przez niego podczas składania zamówienia na wybraną usługę oferowaną przez Studio za pośrednictwem dzienprzedszkoaka.com.pl są przetwarzane wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej, a także (jeśli dotyczy) w celu organizacji i przebiegu usługi, na którą Użytkownik złożył zamówienie. Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.

§ 26b. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu, aktualizacji i usunięcia danych dotyczących jego osoby. Aby uzyskać wgląd do danych, przekazać ich aktualizację lub zgłosić ich usunięcie należy skontaktować się z Studio drogą telefoniczną 503132283 lub mailową: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

§ 27. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dane podawane przez Niego (poza adresem e-mail warunkującym prawidłową identyfikację Użytkownika) są informacjami jawnymi, udostępnianymi do wiadomości publicznej w utworzonym dobrowolnie profilu Użytkownika. Dane te udostępnione są w sieci Internet oraz mogą być przez innych Użytkowników kopiowane i wykorzystywane w sposób, za który nie Studio odpowiada.

§ 28. Studio jest w posiadaniu adresów IP Użytkowników, oraz informacji o zakresie korzystania z usługi świadczonej droga elektroniczną, zapisywane w logach systemowych. Informacje te wykorzystywane są do badań statystycznych i nie są zestawiane z żadnymi innymi danymi osobowymi.

§ 29. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP Użytkowników) są wykorzystywane przez Studio w celach technicznych. Poza tym informacje te są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do treści Serwisu dzienprzedszkoaka.com.pl oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja Użytkownika. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z serwisu dzienprzedszkoaka.com.pl przez Użytkowników.

§ 30. Studio nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których zamieszczone są odsyłacze na dzienprzedszkoaka.com.pl. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści zamieszczone stronie, do której przekierowuje zamieszczany przez niego odsyłacz.

§ 31. Zabrania się wszelkich działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie dzienprzedszkoaka.com.pl. W przypadku stwierdzenia przez Administratora lub Moderatora, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, nastąpi niezwłoczne usuniecie jego Konta. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

§ 32. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
1) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie dzienprzedszkoaka.com.pl oraz od korzystania z usług serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,
2) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,
3) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i niniejszego Regulaminu.

§ 33. Zabrania się umieszczania w dzienprzedszkoaka.com.pl i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:
1) oprogramowania objętego prawami innych osób - bez właściwego upoważnienia,
2) oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, istotnego zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych,
3) haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.

§ 34. Zamieszczanie w dzienprzedszkoaka.com.pl treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Treści takie oraz Konta ich autorów mogą zostać usunięte przez Administratorów.

§ 35. Studio zastrzega sobie prawo zmodyfikowania albo usunięcia Profilu, którego treść jest sprzeczna z Regulaminem lub ma negatywny wpływ na wizerunek dzienprzedszkoaka.com.pl.

§ 36 Użytkownik ma prawo zgłosić nadużycie do wiadomości Administratora i Moderatora w sytuacji domniemania złamania zasad niniejszego Regulaminu przez innego Użytkownika, w szególności podania przez niego fałszywych danych lub wysyłania przez niego treści uznawanych jako spam do innych Użytkowników.

§ 37. Użytkownik poprzez umieszczenie danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi w dzienprzedszkoaka.com.pl wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku. Wykorzystywanie wspomnianych danych, materiałów lub wypowiedzi w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą uprawnionej osoby lub na podstawie przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.

§ 38. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., nr 24, poz. 83) z późniejszymi zmianami

§ 38a. Zamieszczając wszelkie wpisy, materiały, wypowiedzi, zdjęcia lub pliki graficzne, Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., nr 24, poz. 83 z późn. zmianami) a także do przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zmianami) oraz ustawy o Prawie Prasowym z dnia 26 stycznia 1984 r. (Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 z późn. zmianami)

§ 39. Użytkownik publikujący w dzienprzedszkoaka.com.pl treści o charakterze utworu autorskiego zrzeka się wszelkich roszczeń względem Studio z tytułu nieodpłatnego wykorzystania (w tym usunięcia z dzienprzedszkoaka.com.pl) tych treści.

§ 40. Użytkownik udziela Studio prawa do nieodpłatnego wykorzystywania i rozpowszechniania w prezentacjach oraz innych materiałach zamieszczonych przez niego danych lub wypowiedzi, przedstawionych jako fragment szerszej całości (np. wizualizacji listy kontaktów albo dyskusji na forum zobrazowanej realnie istniejącymi danymi).

§ 41. Kopiowanie i rozpowszechnianie wszelkich informacji zamieszczonych w serwisie dzienprzedszkoaka.com.pl w całości lub w części, bez uprzedniej zgody Studio jest zabronione.

§ 42. Zawarte w dzienprzedszkoaka.com.pl materiały autorskie, publikacje, artykuły i wszelkie inne treści nie mogą być wykorzystywanie na innych stronach WWW bez zgody Studio. Kopiowane, przetwarzanie, rozpowszechnianie ich w całości lub w części w celu osiągnięcia korzyści majątkowych jest zabronione.

§ 43. Studio nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w dzienprzedszkoaka.com.pl przez Użytkownika.

§ 44. Studio nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników. Osoby wysyłające wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

§ 45. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w dzienprzedszkoaka.com.pl, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

§ 46. Studio wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z dzienprzedszkoaka.com.pl i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane przez Użytkownika za pośrednictwem dzienprzedszkoaka.com.pl produkty i usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

§ 47. Studio nie odpowiada za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem dzienprzedszkoaka.com.pl, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.

§ 48. Studio nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania dzienprzedszkoaka.com.pl w całości albo w części. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia względem Studio z tytułu nieprawidłowego działania dzienprzedszkoaka.com.pl

§ 48a. W przypadku otrzymania przez Studio urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych, Studio nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

§ 49. Studio nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu dzienprzedszkoaka.com.pl.

§ 50. Zakłócenia w funkcjonowaniu dzienprzedszkoaka.com.pl, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach dzienprzedszkoaka.com.pl mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego do Profilu Administratora lub Moderatora.

§ 51. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Studio w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Studio zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu,lub przepisów prawa.

§ 52. Studio zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub serwisu dzienprzedszkoaka.com.pl.

§ 53. Reklamacje składane do Studio, a dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem dzienprzedszkoaka.com.pl nie będą rozpatrywane. Studio nie ma obowiązku przekazywania reklamacji właściwemu podmiotowi, odpowiedzialnemu za realizację reklamacji.

§ 54. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2011 r.

§ 55. Studio ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany te obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie. O zmianie Regulaminu Studio zawiadomi Użytkownika, zamieszczając informację i naniesieniu zmiany na stronie logowania.

§ 56.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.